Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

2023/2024

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

• Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

• Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem (nie wolno korzystać z długopisów zmywalnych), a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w trzech kolejnych dniach:

• Termin główny:

1) pierwszego dnia – z języka polskiego14 maja 2024r. godz. 9:00

2) drugiego dnia – z matematyki15 maja 2024r. godz. 9:00

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego16 maja 2024r. godz. 9:00

Termin dodatkowy:

1) pierwszego dnia – z języka polskiego – 10 czerwca 2024r. godz. 9:00

2) drugiego dnia – z matematyki – 11 czerwca 2024r. godz. 9:00

3) trzeciego dnia – z języka obcego nowożytnego – 12 czerwca 2024r. godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty trwa:

1) z języka polskiego – 120 minut;

2) z matematyki – 100 minut;

3) z języka obcego nowożytnego – 90 minut.

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

• termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 3 lipca 2024r.

• termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń – do 3 lipca 2024r.

• termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 3 lipca 2024r.

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

• cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków egzaminu:

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

• posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

• posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

• chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi

• posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, ospecyficznych trudnościach w uczeniu się , w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią

• cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

Egzamin ósmoklasisty z dostosowaniem polegającym na

wydłużeniu czasu trwa:

1) z języka polskiego: 120 minut + 60 minut = 180 minut;

2) z matematyki: 100 minut + 50 minut = 150 minut;

3) z języka obcego nowożytnego: 90 minut + 45 minut = 135 minut

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie

 

https://www.oke.lomza.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1339&Itemid=134

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Koniec roku

Do końca roku szkolnego pozostało:

 

 

Laboratoria Przyszłości